Условия за връщане на стока

 

     ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 • (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.
  • За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено NEBULA за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
  • NEBULA публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
  • За упражняване правото на отказ NEBULA предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи NEBULA незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
  • Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на NEBULAили на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
  • При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
  • NEBULA има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
  • В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми NEBULA за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
  • Когато във връзка с изпълнението по договора NEBULA е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, NEBULA има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

 • Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

 

 • NEBULA възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.